แขนไฮดรอลิก (acm15_hydraulic)


Time limit:
1000 ms
Memory limit:
256 MB

หลังจากคุณได้ออกแบบระบบการบรรจุไข่ให้มีประสิทธิภาพแล้ว ฟาร์มไก่ของคุณก็ได้ประสบปัญหาในการขนส่งแผงไข่ไปขาย เนื่องจากแผงไข่นั้นมีขนาดไม่เท่ากัน จึงทำให้การจัดสินค้าเพื่อขนส่งไปจำหน่ายนั้นต้องคำนึงถึงขนาดของแผงไข่ด้วย แต่เนื่องจากคุณไม่อยากจะวางแผงไข่ให้ซ้อนกันเป็นชั้นๆ คุณจึงทำการวางแผงไข่ด้วยแนวตั้งแทน และเพื่อความปลอดภัยไม่ให้แผงไข่ที่ขนาดเล็กถูกทับ คุณจึงจำเป็นต้องเรียงแผงไข่จากเล็กสุดไปใหญ่สุดตามลำดับ

เนื่องจากฟาร์มของคุณมีระบบการคัดสินค้าด้วยแขนกลไฮดรอลิก โดยแขนกลนี้สามารถทำหน้าที่ได้สามอย่างดังนี้

  1. หยิบแผงไข่จากสายพานด้านซ้ายขึ้นมาวางในชั้นบรรจุแผงไข่
  2. หยิบแผงไข่แผงนอกสุดในชั้นบรรจุมาแทรกลงในสายพานด้านขวา
  3. หยิบแผงไข่จากสายพานข้างซ้ายมาตรวจสอบแล้ววางลงในฝั่งขวา

เพื่อความรวดเร็วในการขนส่ง แผงไข่ที่ผ่านการตรวจสอบไปแล้วจะไม่สามารถเลื่อนย้อนกลับมาได้

จงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าแผงไข่ที่จะทำการขนส่งนั้นสามารถเรียงลำดับจากจากเล็กสุดไปใหญ่สุดได้หรือไม่

Input

บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็ม T (1 ≤ T ≤ 20) แทนจำนวนชุดทดสอบ ซึ่งในแต่ละชุดทดสอบจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

บรรทัดแรกจะประกอบด้วยจำนวนเต็ม N (1 ≤ N ≤ 10,000) แทนจำนวนแผงไข่

บรรทัดถัดไปประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก a1, a2, a3, …, aN  (1 ≤ ai ≤ N) แทนความสูงของแผงไข่แต่ละแผง โดยมีค่าไม่ซ้ำกัน

Output

แต่ละชุดทดสอบจะมีข้อมูลส่งออกดังนี้

“yes” เมื่อแผงไข่ในชุดทดสอบนั้นสามารถเรียงจากเล็กสุดไปใหญ่สุดได้

“no” เมื่อแผงไข่ในชุดทดสอบนั้นไม่สามารถเรียงได้ตามต้องการ

(โปรดสังเกตว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด)

Editor:

Source: ACM ICPC 2015 Thailand Local Central Group B

Select description language

Thai (raw)
English (raw)

If you don't find what you want

Translate it!

Edit this description

Edit

Tag

None