Cell Counting (acm15s_cell)


Time limit:
3000 ms
Memory limit:
256 MB

หนึ่งในกระบวนการศึกษายาเพื่อรักษาโรคมะเร็งคือการตรวจนับจํานวนเซลมะเร็งที่ยังเหลืออยู่ในเนื้อเยื่อหลังจากที่ได้ทดสอบกับยาที่ต้องการศึกษาแล้ว ถ้าหากยามีประสิทธิภาพดีเซลล์จะเหลืออยู่น้อย ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยํา เราต้องเขียนโปรแกรมเพื่อนับจำนวนเซลล์มะเร็งที่อยู่ในรูปภาพของเนื้อเยื่อที่เราศึกษา โดยรูปภาพที่เราศึกษานั้นประกอบไปด้วย pixel เป็นตาราง 2 มิติ pixel ที่เป็นช่องว่างจะแทนด้วยสัญลักษณ์ “.” ส่วน pixel ที่ไม่เป็นช่องว่างจะแทนด้วยสัญลักษณ์ “#” เซลล์มะเร็งนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ที่อยู่ในรูป นั่นคือ เซลล์มะเร็งจะแทนด้วยสัญลักษณ์ “#” ด้วย pixel เดียวเท่านั้นและเซลล์มะเร็งจะไม่อยู่ติดกันเสมอ เพราะฉะนั้นถ้าในรูปมี “#” ติดกันมากกว่า 1 จะเป็นอวัยวะอย่างอื่นที่อยู่ในเนื้อเยื่อ

Input

มีข้อมูลภาพทดสอบไม่เกิน 1,000 ตัวอย่าง โดยในแต่ละตัวอย่างทดสอบประกอบไปด้วยบรรทัดแรกที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มบวกสองจํานวน r และ c (0 < r,c < 101) ซึ่งคือจํานวนแถวและคอลัมน์ตามลําดับ หลังจากนั้นมีข้อมูลป้อนเข้ามาอีก r แถวซึ่งจะเป็นตัวแทนเนื้อเยื่อมะเร็งที่ศึกษาอยู่ ข้อมูลป้อนเข้าสิ้นสุดเมื่อเจอป้อนเข้าด้วยศูนย์ 2 ตัว

Output

ในแต่ละกรณีทดสอบให้แสดงผลจํานวนเซลล์มะเร็งที่นับได้

Editor:

Source: ACM ICPC 2015 Thailand Local Southern

Select description language

Thai (raw)

If you don't find what you want

Translate it!

Edit this description

Edit

Tag

None